ธรรมชาติและความสำคัญของการคิด มิติการคิด แบบการคิด เน้นการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดวิพากษ์คิดแก้ปัญหา ฝึกทักษะการคิดแบบต่างๆ พัฒนาลักษณะนิสัยนักคิดที่ดี แนวทางจัดประสบการณ์การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด