การใช้สิ่งมีชีวิตหรือผลผลิตจากสิ่งมีชีวิตในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือใช้แก้ปัญหา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์รวมทั้งต่อสิ่งที่อยู่รอบๆตัวมนุษย์