หลักการของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์รูปแบบต่างๆ การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การติดตั้ง การดูแลและบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์