คำอธิบายรายวิชา

การวางแผนโครงการซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์เชิงประเมินงบประมาณ การจัดตารางการทำงานโดยอาศัยเครื่องมือประเมินค่าใช้จ่ายตามหลักการทางเศรษฐศาสตร์ การวางแผนการจัดการ การบ่งชี้ความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง การวางแผนการจัดการความเสี่ยง การแก้ไขความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง รูปแบบการวัดคุณภาพของซอฟต์แวร์ เกณฑ์ในการวัดคุณภาพของซอฟต์แวร์ เกณฑ์ในการวัดคุณภาพของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ วิธีการในการรวบรวมข้อมูลและการประเมินผล