คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปด้านสำนักงาน,กราฟิก และอื่นๆ