ความหมาย ความสำคัญและประเภทของการวิจัยสุขภาพ ขั้นตอการวิจัยสุขภาพชุมชน การส่งเสริมกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม