เป็นรายวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของหิน ดิน และแร่ ตลอดจนกระบวนการผลิตหิน ดิน และแร่ รวมทั้งกระบวนการผลิตทางเซรามิก