ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์และกลไกการเกิดปฏิกิริยาเบื้องต้น