ศึกษาความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารนิเทศเพื่อการสืบค้นและแสวงหาความรู้ในสังคมยุคตัวเลข และยุคแห่งปัญญา ที่มีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ การศึกษารวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและการใช้งานฐานข้อมูลสนเทศการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลสนเทศบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสร้างสารนิเทศและสารสนเทศ การควบคุมการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและสารนิเทศเพื่อการแสวงหาความรู้ การสืบค้นข้อมูลสนเทศเพื่อการพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู้สังคมยุคข่าวสารข้อมูล