ศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information technology )

และคอมพิวเตอร์ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม

การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ เครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

การประมวลผลข้อมูล การจัดการและการใช้งานข้อมูล

การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล

การแสวงหาความรู้และการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และจากระบบ

ฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น Internet , Intranet, LAN, CD-ROM,

E-mail, FTP, BBP, ICQ ฯลฯ สำหรับการศึกษาค้นคว้า การทำรายงาน

การนำเสนอผลงานและการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

รวมถึงการเคารพสิทธิทางปัญญา