คำอธิบายรายวิชา

กระบวนการวางแผน กลยุทธ์ในการวางแผนและการออกแบบระบบเครือข่ายองค์กร
มาตรฐานและสถาปัตยกรรมการจัดการระบบเครือข่าย การจัดการประสิทธิภาพ และการติดตามการทำงานของระบบ
การจัดการความผิดพลาดของระบบ  การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่าย
การจัดการด้านค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพัฒนาระบบเครือข่ายและองค์กร