วิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ เพื่อการฝึกใช้ทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิชาเอกของนักศึกษา

บทเรียนนี้สำหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์