หลักการแนวความคิดและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการสั่งซื้อเข้ามาการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศรวมทั้งการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินการทางการตลาดระหว่างประเทศ