ส่วนประกอบของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในการจัดทำซอฟต์แวร์ วิธีการและการปฏิบัติงานซึ่งนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ เน้นไปที่การสร้างซอฟต์แวร์ การวัดผล การรับประกันกระบวนการในการจัดทำซอฟต์แวร์ และเทคนิคในการประเมินคุณภาพของซอฟต์แวร์