คำอธิบายรายวิชา
(4000108)

ศึกษาความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารนิเทศเพื่อการสืบค้นและแสวงหาความรู้ในสังคมยุคตัวเลข
และยุคแห่งปัญญา ที่มีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ การศึกษารวบรวมข้อมูล
การจัดเก็บข้อมูลและการใช้งานฐานข้อมูลสนเทศการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลสนเทศบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การสร้างสารนิเทศและสารสนเทศ
การควบคุมการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและสารนิเทศเพื่อการแสวงหาความรู้
การสืบค้นข้อมูลสนเทศเพื่อการพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู้สังคมยุคข่าวสารข้อมูล