คำอธิบายรายวิชา

พฤติกรรมของแสง  การกำเนิดแสง กฎการส่องสว่าง การวัดการส่องสว่าง  แหล่งกำเนิดแสงและองค์ประกอบ  การเลือกใช้งาน  ชนิดและหน้าที่ของดวงโคม    การออกแบบระบบ  แสงสว่างภายในอาคารและการออกแบบแสงสว่างภายนอกอาคาร