คําอธิบายรายวิชา

ปัญหาทั่วไปในระบบ ระบบการป้องกันเมื่อลัดวงจรการกาหนดค่ารีแอคแตนซ์ หลักการและคุณสมบัติของวงจรเบรกเกอร์ ฟิวส์ รีเลย์การป้องกันระบบจ่าย ระบบส่งและเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันจากฟ้าผ่า แรงดันเกิน กระแสวิ่งไหลลงดินและลัดวงจร