ศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information technology )
และคอมพิวเตอร์ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ เครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
การประมวลผลข้อมูล การจัดการและการใช้งานข้อมูล
การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล
การแสวงหาความรู้และการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และจากระบบ
ฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น Internet , Intranet, LAN, CD-ROM,
E-mail, FTP, BBP, ICQ ฯลฯ สำหรับการศึกษาค้นคว้า การทำรายงาน
การนำเสนอผลงานและการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการเคารพสิทธิทางปัญญา