คำอธิบายรายวิชา

การนำเสนอภาพกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ โมเดลทางคณิตศาสตร์สำหรับภาพ ๒ มิติและ ๓ มิติ การแปลงรูปของภาพ ๒ มิติและ ๓ มิติ ขั้นตอนวิธีที่ใช้ในการแปลงภาพเสมือนจริงที่มีลักษณะ ๓ มิติ และเทคนิคทางคณิตศาสตร์ที่ส่งผลต่อวิธีการนำเสนอภาพกราฟิกในอนาคต