โครงสร้างของอมพิวเตอร์คำสั่งการประยุกต์ใช้งานการเขียนโมควบคุมออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์และปฏิบัติงานตามรายวิชา