ความหมายของสื่อประสม อีเลิร์นนิง การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การบริหารจัดการระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต