บูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิชาเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการอ่าน การเขียน โดยมุ่งเน้นคำศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ และรูปแบบของงานเขียนเฉพาะสาขาวิชา