เน้นความรู้ด้านทฤษฎีและปฏิบัติในการวิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสามารถใช้ในงานอุตสาหกรรม การนำระบบไปใช้งาน การประเมินผล และการบำรุงรักษาระบบ