คำอธิบายรายวิชา ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล(5671201)

ข้อมูล สารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ แคลคูลัสเชิงสัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล ฟังก์ชันที่ขึ้นตรงต่อกัน การทำบรรทัดฐาน การเรียกค้นข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง การรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล และการควบคุมการเข้าใช้งานพร้อมกัน