คำอธิบายรายวิชา ระบบปฏิบัติการและการจัดโครงแบบเครื่องแม่ข่าย

(5672701)

หลักการพื้นฐานการจัดการงานของระบบปฏิบัติการ การวิเคราะห์ปริมาณงานเพื่อเตรียมเครื่องแม่ข่าย การติดตั้งระบบปฏิบัติการในเครื่องแม่ข่ายเพื่อเตรียมแม่ข่ายศูนย์กลางข้อมูล แม่ข่ายบริการแฟ้มข้อมูล และแม่ข่ายในระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ หรือ ระบบปฏิบัติการวินโดว์