คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย และความสำคัญของการตลาด ในฐานะเป็นกิจกรรมหลักทางธุรกิจอย่างหนึ่ง แนวทางการศึกษาแนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาดส่วนผสมทางการตลาดระบบการตลาดและเป้าหมาย แรงจูงใจ พฤติกรรมผู้บริโภค ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนผสมการตลาด และประเภทของตลาด