ทฤษฎีวิทยาการวิจัย รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย 
กระบวนการวิจัยโดยเน้นการวิจัยปฏิบัติการ การวิจัยชั้นเรียน 

หลักการอ่านและวิเคราะห์ผลงานวิจัย 
การนำผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้