รายวิชานี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างประกอบการอบรมการสร้างรายวิชา และการเข้าเรียนในระบบ