ศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ ค้าส่ง และค้าปลีก ตลอดจนเทคนิค หลักการต่างๆ ในการบริหารจัดการธุรกิจ