ศึกษาหลักการและเทคนิคการผลิตและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ฝึกปฏิบัติในการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ การวางแผนการผลิตรายการและจัดรายการรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์