เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและการบริหารธุรกิจ