วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2

คำอธิบายรายวิชาการบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนว่าด้วยการรับหุ้นส่วนใหม่การเลิกกิจการการชำระบัญชีการจ่ายคืนเงินลงทุนงบการเงินของห้างหุ้นส่วนการบัญชีเกี่ยวกับบริษัทว่าด้วยวิธีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทการจำหน่ายหุ้นการจดทะเบียนเพิ่มทุนและลดทุนส่วนเกินประเภทต่างการคำนวณมูลค่าหุ้นการจัดสรรกำไรสะสมงบการเงินของบริษัทจำกัดการเลิกบริษัทและการชำระบัญชีงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จการแก้ไขข้อผิดพลาดการแสดงทางการบัญชีรายการพิเศษในงบการเงิน