การบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ประกอบดยต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนแรงงานและต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต