การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานจริง