ศึกษาการวางระบบบัญชี เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ มีหลักฐานที่ถูกต้อง ตรวจสอบได้และสามารถบันทึกบัญชีเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป