เป็นการศึกษาการบัญชีเกี่ยวกับเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงิน สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ถาวร