การปูพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องของการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ หลักการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ระบบการพิมพ์ รวมทั้งการประมาณราคาและการจัดจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์