ศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ขั้นตอนการส่งออก สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลาดระหว่างประเทศ รวมถึงการรวมกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ