แนวคิด ที่มา และเหตุผลที่ธุรกิจต้องมีจริยธรรม หลักการจริยธรรมในองค์การ ร้และเข้าใจหลักจริยธรรมของผ้บริหารและพนักงาน และสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดด้านจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและประกอบการได้อย่างเหมาะสม