ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ศึกษาระบบสารสนเทศสำหรับใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารเกี่ยวกับปัญหาทางด้านธุรกิจต่าง ๆ