เพื่อศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ โดยเริ่มตั้งแต่ก่อนการเข้าร่วมงานกับองค์การได้แก่การวางแผน,การสรรหาและการคัดเลือก การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระหว่างที่ร่วมงานกับองค์การเช่น การปฐมนิเทศ,การอบรมพัฒนา,วินัยและการลงโทษทางวินัย และการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์หลังจากออกจากองต์การ เช่น บำหน็จบำนาญ ,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นต้น