การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารธุรกิจ เพราะเป็นการรวบรวมความรู้ด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ