การเรียนรู้ในเรื่องการวางแผนและการบริหารเิงกลยุทธ์ องค์ประกอบของการจัดการชิงกลยุทธ์