ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการจัดการ การวิเคราะห์ปัญหา แนวความคิดในการแก้ปัญหา ศึกษากระบวนการ และวิธีการแก้ปัญหา และกระบวนการตัดสินใจในด้านต่างๆ ของการจัดการ