ศึกษาความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานสำนักงาน บทบาทของการจัดงานสารบรรณ งานพัสดการวางแผนผังและระเบียบวิธีปฏิบัติของงาน งานจัดสถานที่ทำงาน งานอำนวยการและการควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพ