การบริหารการตลาดเป็นการจัดการบริหารทรัพยากรของธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยประหยัดต้นทุนมากที่สุดและตรงกับกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด