ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการจัดการด้านบุคคล การเงิน การประกันภัย การโรงแรม โรงพยาบาล การธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจการบิน การขนส่ง การผลิต การจัดการในสถาบันการศึกษาและให้มีการศึกษานอกสถานที่