ช่วยเหลือ ค้นหารายวิชา

กระบวนการล้มละลาย และกระบวนการฟื้นฟูกิจการ

เป็นวิชาการศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไของสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศ การศึกษาค้นคว้าและนำเสนอผลการค้นคว้าในรูปของรายงานทางวิชาการ

กฎหมายเป็นกติกาสังคมที่ช่วยให้กลุ่มคนอยู่กันอย่างมีความสุข ถ้าเ้าใจกติกาความเข้าใจผิดก็จะไม่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรืองใกล้ตัว คือ มรดก

วิชาพื้นฐานในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เรื่องการเขียนรายงานทางวิชาในการเขียนรายงานทางวิชาการ แหล่งสารสนเทศ และเครื่องมือช่วยค้นสารสนเทศ
การอ่านแลการบันทึกการอ้างอิงและบรรณานุกรม