ช่วยเหลือ ค้นหารายวิชา

ศึกษากระบวนการผลิต    คุณสมบัติและการนำไป ใช้งานของวัสดุประเภทต่างๆ  ได้แก่   เหล็ก  เหล็กผสม  เหล็กหล่อ  โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก  เช่น  ทองแดง  อะลูมิเนียม  สังกะสี  ดีบุก ฯลฯ วัสดุประเภทอโลหะได้แก่  วัสดุเซรามิกส์  ยาง  แก้ว  ไม้  และวัสดุอุตสาหกรรมอื่นๆ 

 

ประวัติความเป็นมาของการควบคุมคุณภาพ บทบาทของการควบคุมคุณภาพกับงานอุตสาหกรรม หลักการและเทคนิคในการบริหารคุณภาพ     ความมีส่วนร่วมของพนักงานในการส่งเสริมระบบบริหารคุณภาพ   การให้ความสำคัญกับลูกค้า    ระบบประกันคุณภาพและการรับรองคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
ศึกษาหลักการจัดการสัมมนาในแบบต่าง ๆ จัดการสัมมนาในและหรือนอกห้องเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงาน อุตสาหกรรม ระหว่างนักศึกษา อาจารย์วิทยากร ที่มีประสบการณ์ต่างกัน เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาและวิธีดำเนินงานอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ