ช่วยเหลือ ค้นหารายวิชา

ประวัติความเป็นมาของการควบคุมคุณภาพ บทบาทของการควบคุมคุณภาพกับงานอุตสาหกรรม หลักการและเทคนิคในการบริหารคุณภาพ ความมีส่วนร่วมของพนักงานในการส่งเสริมระบบบริหารคุณภาพ   การให้ความสำคัญกับลูกค้า ระบบประกันคุณภาพและการรับรองคุณภาพในงานอุตสาหกรรม

ศึกษาภาคทฤษฎีและการทดสอบเกี่ยวกับวัสดุ  ประเภทของโลหะและอโลหะ     ความแข็งของวัสดุเกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องกล  ความเค้น (Stress)  ความเครียด (Strain)  โมดูลัสยืดหยุ่น (Modulus  of  Elasticity ) และส่วนปลอดภัย (Safety  Factor)  ในการออกแบบเครื่องกล

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการขั้นพื้นฐานทางวิศวกรรม
เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงาน การวางแผนและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในโรงงาน
การวางผังโรงงาน เพื่อลด
อุบัติเหตุ ให้น้อยที่สุด การออกแบบอุปกรณ์ต่าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ที่อาจเกิดขึ้นใน
งานเชื่อม งานไฟฟ้า งานที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงและสารที่เป็นพิษ
การจัดหน่ายงาน เพื่อบริหารงานด้านการวางแผนเพื่อความปลอดภัย

คำอธิบายรายวิชา

5513204 ศึกษาและปฏิบัติการ เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องมืออุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ เครื่องมือวัด เครื่องมือเจาะ เครื่องมือไสและแต่งผิว ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการประกอบชิ้นงาน
คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องมืออุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ เครื่องมือวัด เครื่องมือเจาะ เครื่องมือไสและแต่งผิว ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการประกอบชิ้นงาน

คำอธิบายรายวิชา

ทฤษฎีเกี่ยวกับแรง และการรวมแรงในสามมิติ การสมดุลของแรงในสามมิติ แรงเสียดทาน จุดศูนย์ถ่วง โมเมนต์ความเฉื่อย และวิเคราะห์โครงสร้างชิ้นส่วนภาพวัตถุของเครื่องจักรกล

                 

        คำอธิบายรายวิชา

                               ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีเครื่องมือกล ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือวัดละเอียด เครื่องเลื่อยกล เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องไส เครื่องเจียระไนลับคมตัด เครื่องจักรกล ซี เอ็น ซี ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆในงานเครื่องมือกล ฝึกการใช้รวมทั้งงานซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล โดยเน้นการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย และการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยอยู่เสมอ